Algemene voorwaarden

My Foot® Verkoopvoorwaarden

 

Van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Foot-Facts Lda. gevestigd in São João da Madeira, Portugal, gedeponeerd bij de kamer van koophandel in Santa Maria Feira, onder nummer PT509996787, volgens 2011.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Foot-Facts Lda. verkoopaanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten, met inbegrip van alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Foot-Facts Lda. is slechts aan afwijkende bepalingen gebonden indien deze door hen schriftelijk zijn goedgekeurd, en uitsluitend voor de overeenkomst waarop deze goedkeuring betrekking heeft.
 3. De koper of de persoon aan wie een aanbieding is gedaan door Foot-Facts Lda. is wordt geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard, ook al had hij bij het sluiten van de koopovereenkomst gebruik moeten maken van – al dan niet gedeponeerde – voorwaarden. Laatstgenoemde voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen gedaan door Foot-Facts Lda. en/of overeenkomsten gesloten door of namens Foot -Facts Lda., en worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Tenzij anders vermeld, vormen al onze aanbiedingen met de daarin vermelde prijzen en specificaties in welke vorm dan ook een vrijblijvende overeenkomst.
 2. Aanbiedingen die namens ons zijn gedaan door onze vertegenwoordigers of tussenpersonen binden ons slechts indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegd persoon, namelijk een gemachtigde vertegenwoordiger van Foot-Facts lda. bij de statuten voorgeschreven, of de daartoe bevoegde vertegenwoordiger, binnen een termijn van veertien dagen na de datum van het aanbod.

 

Artikel 3-overeenkomst

 1. De verplichtingen van Foot-Facts Lda. die voortkomen uit enig contract of overeenkomst zijn beperkt tot wat is beschreven in de orderbevestiging en tot wat is beschreven in de originele schriftelijke bestelling van onze koper.
 2. De overeenkomst met Foot-Facts Lda. gebeurt door aanvaarding van het aanbod door onze koper, dan wel door het sturen van een orderbevestiging onzerzijds en onze koper maakt binnen de termijn van 5 dagen geen schriftelijk bezwaar tegen deze bevestiging. De overeenkomst wordt naar verwachting bevestigd op de dag dat de orderbevestiging wordt gedateerd.
 3. Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen geldig indien bevestigd door Foot-Facts Lda. schriftelijk.
 4. Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen geldig indien bevestigd door Foot-Facts Lda. schriftelijk.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen kan in het specifieke geval onze koper als rechtspersoon worden gekwalificeerd, het management/de leidinggevende die onze koper vertegenwoordigt bij het aangaan van de overeenkomst, persoonlijk verantwoordelijk voor de verplichtingen uit de specifieke overeenkomst, tevens verantwoordelijk voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit toerekenbare tekortkomingen aan de kant van onze koper, ook voor schade veroorzaakt door onrechtmatige behandeling van onze koper jegens Voet- Feiten Lda..

 

Artikel 4 Prijzen

 1. Goederen worden geleverd door Foot-Facts Lda. voor de prijs vermeld in onze bevestiging, behalve voor prijzen die kennelijk onjuist zijn overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
 2. Elke prijsfactorverhoging die van invloed is op de kostprijs en die heeft plaatsgevonden of effect heeft na de aanbiedingsdatum (waaronder begrepen verhogingen van lonen en/of sociale lasten, belastingen , invoerrechten, prijzen van grondstoffen, valutawijzigingen, etc.) geeft Foot-Facts Lda. het recht om tot de datum van levering de overeengekomen prijs van de te leveren goederen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel toepasselijke wettelijke bepalingen terzake.
 3. Bij prijsverhogingen zullen de nieuwe prijzen aan onze koper bekend worden gemaakt, die in dat geval het recht heeft de koop te ontbinden overeenkomst door middel van een aangetekende brief binnen 14 dagen na de mededeling van de prijsverhogingen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien onze koper de overeenkomst niet binnen deze termijn heeft opgezegd, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de verhoogde prijzen.

 

Artikel 5 Levering

 1. De levertijd gaat in op de datum die staat vermeld in de schriftelijke orderbevestiging ondertekend door of namens Foot-Facts Lda., rekening houdend met de spreidingstermijn van levering zoals aangegeven op het bestelformulier.
 2. Elke leveringsdatum gegeven door Foot-Facts Lda. zijn te allen tijde vrijblijvend, Foot-Facts Lda. zal echter binnen redenen proberen deze zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien geen leverdatum is overeengekomen, wordt de leverdatum gesteld op 7 weken na de datum van de orderbevestiging. Indien de opgegeven datum of data van levering door ons niet kan worden aangehouden, zal Foot-Facts Lda. de koper hiervan met voldoende spoed op de hoogte stellen, onder vermelding van de dan verwachte datum of data. van levering.
 3. Overschrijding van de leverdatum – om welke reden dan ook – geeft onze koper geen recht op het vorderen van schadevergoeding, op het weigeren van acceptatie van de goederen, op de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel actie te vorderen tot nakoming van deze overeenkomst. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden verklaart onze koper tevens dat hij Foot-Facts Lda vrijwaart. tegen eventuele aanspraken die derden mochten doen gelden als gevolg van de niet tijdige levering. Na overschrijding van de opgegeven leverdatum heeft de koper wel het recht om door middel van een aangetekende brief een redelijke latere leverdatum aan Foot-Facts Lda. te bedingen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, Foot-Facts Lda. is niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding wegens overschrijding van de levertijden en houdt Foot-Facts Lda. vrij van verplichtingen veroorzaakt door een derde partij.
 5. Tenzij anders overeengekomen, vinden onze leveringen plaats vanuit ons magazijn. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn nog steeds niet door de klant zijn afgenomen, zijn deze goederen beschikbaar en worden deze voor risico en kosten van de klant opgeslagen. Goederen die vóór de overeengekomen of gewenste levertijd worden geleverd, dienen door onze koper voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen.

 

Artikel 6 Omstandigheden waarover u geen controle heeft

 1. Voet-Facts Lda. is niet aansprakelijk voor wanprestatie uit hoofde van de overeenkomst veroorzaakt door: oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke immobilisatie, (handels)blokkades, im-d exportembargo’s, waardevermindering van de betaalmunt, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van onze goederen, brand- en stormschade, overstromingen, arbeidsstakingen, boycots van onze leveranciers, ziekte-epidemieën, gebrek aan grondstoffen, fabrieksonderbrekingen door welke oorzaak dan ook, gebrek van productiecapaciteit, transportfaciliteiten en onderbreking van de aanvoer van grondstoffen en andere omstandigheden van welke aard dan ook die Foot-Facts Lda redelijkerwijs niet kunnen binden. om de overeenkomst te voltooien.
 2. Voet-Facts Lda. heeft uitdrukkelijk het recht om in geval van één van de in artikel 6.1 genoemde gebeurtenissen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot een latere datum, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen zodat wij de overeenkomst kunnen voltooien geheel of gedeeltelijk zonder dat u enige schade op ons kunt verhalen.
 3. In het geval dat het uitstel van de overeenkomst van de kant van Foot-Facts Lda. duurt langer dan 3 maanden, is Foot-Facts Lda. gerechtigd de overeenkomst of het nog niet voltooide gedeelte te annuleren, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding van Foot-Facts Lda. In geval van deelvoltooiing heeft onze koper de verplichting om het financiële deel van de overeenkomst dat gedeeltelijk is voltooid, te voltooien.

 

Artikel 7 Betalingen

Waar bent u naar op zoek?

Your cart